• de
    • en
    • nl
    • cs
  • A A A
  • Facebook Youtube Passauer Land

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Souhlas s dalším zpracováním a užitím osobních dat a jejich předávání mezi Tourist-Information Passauer Land a třetími osobami.
Svědomité zacházení s vašimi osobními daty je pro nás velmi důležité a vážíme si vaší důvěry. Účelový svaz Tourist-Information Passauer Land bude proto dbát na důvěryhonost a neporušenost vašich osobních údajů. Tímto prohlášením nám dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních dat společností Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau a jejich použitím výhradně za účelem, ke kterému byly poskytnuty. Tento souhlas se zpracováním vašich dat můžete písemně nebo e-mailem adresovaným Tourist-Information Passauer Land kdykoli do budoucna odvolat.

Odpovědné místo
Odpovědným místem ve smyslu Zákona o ochraně dat je účelový svaz Tourist-Information Passauer Land jako korporace veřejného práva, zastoupená paní Franziskou Griebl. Doručovací adresa je Tourist-Information Passauer Land ist Domplatz 11, 94032 Passau (§ vlastník domény www.passauer-land.de) a odpovědný poskytovatel služeb, dále také ve smyslu § 6 německého telekomunikačního zákona (TDG)
Technická a organizační opatření k ochraně dat
Byl(a) jsem informován(a) o tom, že účelový svaz je Tourist-Information Passauer Land Domplatz 11, 94032 Passau (dále jen „Tourist-Information Passauer Land „) učinil přiměřená technická a organizační opatření k ochraně dat vůči neautorizovanýcm zásahům a ztrátě, změnám a nechtěnému zveřejnění. Kromě toho jsem byl(a) společností Passauer Land informován(a), že internet je otevřeným systémem a Tourist-Information Passauer Land nemůže garantovat, že se neautorizovaným stranám nepodaří učiněná opatření překonat a osobní informace nepřiměřeným způsobem použít. Při používání internetu jsem si vědom(a) typických nebezpečí, jakými jsou viry nebo hacking, a i když Tourist-Information Passauer Land se snaží aktuálními technickými prostředky učinit maximum pro ochranu dat návštěvníků stránek, byl(a) jsem jako uživatel upozorněn(a) na to, že je nutné operační systém vlastního počítače před takovými útoky dostatečně chránit.

Souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním dat
Podle Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG uděluji společnost Tourist-Information Passauer Land souhlas s elektronickým shromažďováním, zpracováním, ukládáním a používáním mých věcných a osobních dat, poskytnutých v rámci smluvního vztahu mezi mnou a Tourist-Information Passauer Land.

Proč jsou osobní data shromažďována, zpracovávána, užívána a ukládána?
Je mě známo, že mnou udaná data vztahující se k mé osobě budou shromažďována, zpracovávána, užívána a ukládána pouze za účelem poradenství, sestavování nabídek a poskytování služeb.

Rozsah a druh užívaných a ukládaných dat
Je mně známo a souhlasím s tím, že Tourist-Information Passauer Land uloží moji IP adresu (Internet-Protocol-Adresse), která mně byla přidělena v okamžiku odeslání mých dat, zároveň s exaktním časovým bodem odeslání dat a udané e-mailové adresy k provedení automatického zasílání potvrzovacího mailu na mnou udanou e-mailovou adresu.

Pokud Tourist-Information Passauer Land pověří za účelem plnění smlouvy, zpracování nebo vyřízení mé poptávky, objednávky nebo rezervace jiného poskytovatele služeb, pak se můj souhlas vztahuje i na něj. Tyto podniky nebo fyzické osoby mohou mít sídlo i mimo evropský hospodářský prostor. Úkoly zadané společností Tourist-Information Passauer Land mohou zahrnovat vyřízení zákaznického servisu (online rezervace, balíčky atp.), analýzu dat, hosting webového serveru, služby pro podporu marketingu. Především data získaná při objednávce prospektů budou postoupena uvedeným regionálním společnostem. Tyto osoby nebo podniky mají v rozsahu nutném ke splnění zadaných úkolů přístup k mým datům. Není jim ovšem dovoleno tato data užívat k jiným účelům nebo je poskytovat třetí straně.

Automatické shromažďování dat, jejich ukládání a užití
Je mně známo následující: Při každé návštěvě internetových stránek budou – automatickým způsobem – uloženy informace o URL adrese, typu prohlížeče, použitém operačním systému, IP adrese a času/datu do souborů na serveru. Zároveň budou na mém PC umístěny tzv. „cookies“. Jsou to malé textové soubory, které budou dočasně uloženy na mém pevném disku, a které mohou obsahovat informace o mé návštěvě na webových stránkách. Umožňují větší uživatelský komfort a zjednodušují navigaci. Tato data nejsou v žádném případě přiřazována individuálním osobám a jejich ukládání je vyžadováno z technických důvodů.
Ukládání „cookies“ můžete na svém počítači zakázat nebo již existující „cookies“ vymazat. Bližší informace najdete v odstavci „Cookies“.

Doba trvání uložení dat
Je mně známo, že budou moje data uložena tak dlouho, jak je zapotřebí k řádnému plnění smlouvy.

Nutnost souhlasu
Je mně známo, že pokud výše uvedená prohlášení zčásti nebo v celém rozsahu odmítnu, nebude možné plnění smlouvy mezi mnou a Tourist-Information Passauer Land, protože tak bude zabráněno dosažení smluvního cíle.

Aktualizace dat
Své údaje mohu prostřednictvím sdělení na Tourist-Information Passauer Land (tourismus@landkreis-passau.de) kdykoli změnit, upravit nebo aktualizovat.

Sdělení informace o uložených datech
Byl(a) jsem informován(a) o tom, že Tourist-Information Passauer Land mně na vyžádání sdělí úplné a bezplatné informace o ukládaných datech týkajících se mé osoby.

Dodatečný souhlas se zpracováním, shromažďováním a ukládáním dat za účelem kontroly úspěšnosti, kontaktování zákazníků, statistiky a průzkumu trhu
Až do odvolání souhlasím s tím, že smějí být moje osobní data (především jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) uložena, užívána a zpracovávána prostřednictvím Tourist-Information Passauer Land za účelem péče o zákazníky a kontaktování zákazníků, kontroly úspěšnosti (akceptace, spokojenost zákazníků), průzkumu trhu a zpracování statistik.
Až do odvolání souhlasím s tím, že mohu být kontaktován(a) za výše uvedenými účely prostřednictvím
*dopisu
* e-mailu
* telefonu

Tento souhlas s „kontaktováním zákazníka, statistickým průzkumem, kontrolou úspěšnosti a průzkumem trhu“ je zcela dobrovolný a může být kdykoliv s účinnosti do budoucna odvolán na adrese Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau, tourismus@landkreis-passau.de.

Informace o používání statistického programu Google Analytics
Internetové stránky www.passauer-land.de používají Google Analytics, statistický program společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují vytvoření analýzy používání webových stránek vaší osobou. V souladu se zněním německého zákona o ochranně osobních dat je přenos IP adresy na Google vyloučen, a proto je kód programu Analytics stránek www.passauer-land.de nahrazen doplňkovým kódem tak, že poslední 4 číslice IP adresy jsou vynechány. Tím je znemožněno přidělení IP adresy určité osobě programem Google a používání nástrojů programu Analytics je tak v souladu se zněním německého zákona o ochraně dat.
Informace získané prostřednictvím cookies souborů o používání webových stránek vaší osobou (s výjimkou vaší přesné IP adresy) jsou přenášeny na sever Google do USA a zde se ukládají. Google tyto informace využívá k vyhodnocení používání stránek vaší osobou a k sestavování reportů o aktivitě na webových stránek pro provozovatele webových stránek a k dalším službám spojeným s používáním webových stránek a internetu. Google tyto informace předává třetí straně pouze v případě, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud se jedná o firmu, která data zpracovává pověřením společnosti Google. Google nemůže v žádném případě na základě vyloučení přenosu IP adresy vaši IP adresu připřadit k jiným datům, kterými disponuje. Instalaci cookies souborů můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce danné webové stránky v plném rozsahu.

Využíváním našich webových stránek udělujete souhlas se zpracováváním získaných dat týkajících se vaší osoby společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům. Pokud si nepřejete, aby váš přístup na naše webové stránky nebyl vyhodnocován statistickým programem, můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče používání cookies souborů a/nebo spuštění aplikace JavaScript.

Cookies
Cookies a flash cookies jsou alfanumerické identifikátory, které jsou přenášeny prostřednictvím vašeho webového prohlížeče nebo jiných programů na váš pevný disk. Náš systém tak může rozpoznat váš internetový prohlížeč a umožnit tak uložení vašeho nákupního koše nebo vašich dat vepsaných do formuláře mezi dvěma návštěvami naší webové stránky. Prostřednictvím nápovědy na liště vašeho webového prohlížeče se dozvíte více, jak můžete zabránit ukládání cookies souborů do budoucna, jak zajistit, aby vás váš prohlížeč informoval, pokud má být uložen nový cookies soubor nebo jak veškeré již uložené cookies soubory smazat. U flash cookies, které jsou používány prohlížečem Browser-Add-Ons, můžete podobné činnosti provést tím, že změníte nastavení prohlížeče Browser-Add-Ons nebo je na stránkách výrobce Browser Add-on vypnete nebo zrušíte. Doporučujeme vám však ponechat funkce týkající se cookies souborů zapnuté, protože cookies soubory vám umožňují využívat zásadní funkce webových stránek Tourist-Information Passauer Land. Pokud neakceptujete cookies, nemůžete například vytvářet objednávky.
Také zamezením spuštění aplikace JavaScript nemůžete eventuelně plně využívat některé části webových stránek.

Bezpečnost osobních údajů
Snažíme se za pomoci všech organizačních a technických možností vámi poskytnuté osobní údaje ukládat tak, aby třetí strana k nim neměla přístup. Úplnou bezpečnost osobních údajů nemůžeme při komunikaci prostřednictvím e-mailů bohužel zaručit, neboť odesílání dat je vázáno na služby mimo naši působnost (e-mail provider, webové služby,…). Doporučujeme vám proto důvěrné informace zasílat fyzicky poštou.

Máte nějaké dotazy k ochraně osobních údajů?
Máte-li nějaké dotazy ohledně používání, zpracovávání a shromažďování osobních údajů, přejete-li si být o vašich datech informováni, opravit je, zablokovat nebo smazat, či odvolat udělený souhlas, obraťte se prosím na nás: Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Pasov, tel: 0049/851/397-600 nebo e-mailem: tourismus@landkreis-passau.de.

Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a bez předchozího ohlášení změnit, zaktualizovat nebo smazat.

Salvátorská klauzule
Pokud jsou některá usnesení této smlouvy neproveditelná, nebo pozbyla účinnosti, či se po uzavření smlouvy stanou neproveditelnými nebo neúčinnými, zůstává účinnost zbývajících částí smlouvy nedotknuta. Neúčinná nebo neproveditelná usnesení musejí být nahrazena proveditelnými a účinnými, jejichž účinnost se nejvíce blíží vytčenému cílu, jenž strany sledovaly původními neproveditelnými nebo neúčinnými ustanoveními. Pro případ, že smlouva je neúplná, platí výše uvedená ustanovení.

Soudní příslušnost
Na eventuelně již exitující nebo v budoucnu vzniknuvší právní vztahy se vztahuje výhradně německé právo a kompetence náleží výhradně německým soudům.

Buchen
Anreise
Abreise
Erw.
Kinder
Merkzettel

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Více

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen